The Chinese Five Arts Reference  
Destiny Gallery  
Feng Shui Articles  
Divination Services  
Date Selection About Us  
Qi Men Dun Jia Contact  
Xuan Kong Da Gua      

Chinese Classics

Ancient Metaphysical Wisdom

 
         
 

天玉經 Tian Yu Jing (Heavenly Jade Classic)

青囊經 Qing Nang Jing (Green Satchel Classic)

青囊序 Qing Nang Xu (Green Satchel Continuation)

青囊奧語 Qing Nang Ao Yu (Green Satchel Profound Words)

都天寶照經 Dou Tian Bao Zhao Jing (Heavenly Capital Shining Treasure Classic)

葬書 Zang Shu (Burial Book)

飛星賦 Fei Xing Fu (Flying Star Essay)

玄空秘旨 Xuan Kong Mi Zhi (Xuan Kong Secret Decree)

玄機賦 Xuan Ji Fu (Mysterious Secret Essay)

紫白賦 Zi Bai Fu (Purple White Essay)

陽宅指南 Yang Zhai Zhi Nan (Yang House Guide)

陽宅天元賦 Yang Zhai Tian Yuan Fu (Yang House First Heavenly Essay)

国师廖均卿三阳水法秘诀 Guo Shi Liao Jun Qing San Yang Shui Fa Mi Jue ( 3 Yang Water Method Secret)

天元歌 Tian Yuan Ge (First Heavenly Song)

四言独步 Si Yan Du Bu (Four Words In One Step)

五言獨步 Wu Yan Du Bu (Five Words In One Step)

五行元理消息賦 Wu Xing Yuan Li Xiao Xi Fu (Five Elements Logic Informational Essay)

 

 
         
Copyright 2006 Feng Shui Connoisseur. All rights reserved. *** FSC has been online since January 2006. ***